Konkurs

Konkurs im. Sługi Bożego ks. Jana Machy na najelpszy projekt aktywizujący osoby starsze w parafii.

2020-02-12

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Organizatorem konkursu jest Instytut Gość Media i Caritas Archidiecezji Katowickiej.
 2. 2. Adres organizatora do kontaktów: Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11, e-mail: konkurs@igomedia.pl
 3. 3. Data rozpoczęcia konkursu: 1.03.2020 r.
 4. 4. Zakończenie konkursu: 30.06.2020 r.
 5. 5. Rozstrzygnięcie konkursu: 4.09.2020 r.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać elektronicznie lub listownie pod adres organizatora wskazany w pkt I.2 pracę konkursową w wyznaczonym terminie.

III. ZASADY KONKURSU

 1. 1. W Konkursie wezmą udział Parafialne Zespoły Caritas i inne przyparafialne organizacje charytatywne, które w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. prześlą prace konkursowe, które zawierały będą:
  1. a. pisemny opis projektu aktywizacji osób starszych w parafii nie więcej niż 3 strony formatu A4;
  2. b. jeśli projekt jest w trakcie realizacji do pracy konkursowej mogą być dołączone zdjęcia lub materiały wideo na płycie CD;
  3. c. nazwę i adres parafii, nr konta, dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za projekt;
  4. d. pieczęć i podpis proboszcza właściwej parafii.
 2. 2. Komisja konkursowa (Jury) wyłoni najlepsze pomysły spośród wszystkich biorących udział w konkursie. Nadesłane prace oceniane będą wg kryteriów:
  1. a. pragmatyzm pomysłu;
  2. b. oryginalność pomysłu;
  3. c.czy projekt jest w trakcie realizacji
 3. 3. Ocena zgłoszonych projektów przez komisję konkursową oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11 sierpnia 2020 r.

IV. JURY

 1. 1. W skład komisji konkursowej wchodzą następujące osoby:
 2. ks. dr Adam Pawlaszczyk (przewodniczący) – Dyrektor Instytutu Gość Media
 3. ks. Łukasz Stawarz – Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej
 4. dr Wiesława Dąbrowska-Macura – zastępca red. nacz. „Gościa Niedzielnego”
 5. dr Andrzej Grajewski - dziennikarz „Gościa Niedzielnego”
 6. Dariusz Długajczyk - koordynator Parafialnych Zespołów Caritas Archidiecezji Katowickiej
 7. 2. W uzasadnionych przypadkach, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składu komisji konkursowej. Informację na ten temat Organizator przekaże niezwłocznie uczestnikom konkursu.

V. NAGRODY

 1. 1. Organizator przewiduje następujące nagrody:
  1. a. I miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł
  2. b. II miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 4.000 zł
  3. c. III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł
 2. 2. Organizator poinformuje laureatów konkursu telefonicznie w dniu 4 września 2020 r. oraz prześle uczestnikom informację o wynikach konkursu.
 3. 3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne przelewem na konto parafii.
 4. 4. Nagrody które przekraczają wartości 2000 zł. zostaną przydzielone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

VI. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu (przez co w niniejszym punkcie VI rozumie się osoby fizyczne działające w imieniu danego uczestnika) jest Organizator: Instytut Gość Media. Uczestnik konkursu może się skontaktować z Organizatorem w następujący sposób:
  1. a. listownie na adres: wskazany w pkt. I. 2. Regulaminu
  2. b. przez e-mail: konkurs@igomedia.pl
 2. 2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  1. a. Organizator będzie posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu w celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
  2. b. Organizator może posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu na podstawie wyrażonej zgody, która jest dobrowolna, ale jednocześnie konieczna, żeby wziąć udział w konkursie. Wyrażenie zgody na posługiwania się danymi osobowymi w celu przeprowadzenia konkursu następuje poprzez zgłoszenie udziału w konkursie.
 3. 3. Okres przechowywania danych osobowych Organizator będzie przechowywać dane osobowe uczestników konkursu do momentu zakończenia całego postępowania związanego z przeprowadzeniem konkursu oraz zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych.
 4. 4. Odbiorcy danych Organizator będzie przekazywać dane osobowe uczestników konkursu wyłącznie firmom, które z nim współpracują w celu przeprowadzenia konkursu, wydania tygodnika i tym, które będą doręczały nagrody. Tacy odbiorcy posługują się danymi tylko zgodnie z poleceniami Organizatora dlatego, gdyż mają z nim zawartą umowę. Poza tym dane będą mogły być przekazane tylko i wyłącznie upoważnionym do tego organom państwowym.
 5. 5. Prawa uczestników konkursu: W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników konkursu przez Organizatora,, mają oni:
  1. a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. b. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  3. c. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  4. d. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  5. e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Organizator posługuje się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  7. g. prawo otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik konkursu może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Organizator przesłał jego dane do innego administratora. Jednakże Organizator zrobi to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które Organizator przetwarza na podstawie umowy z uczestnikiem konkursu lub na podstawie jego zgody. Aby skorzystać z powyższych praw, uczestnik konkursu powinien się z nami skontaktować w sposób powyżej wskazany.
 6. 6. Uczestnik konkursu ma: Prawo wycofania zgody W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Organizatora danymi osobowymi uczestnika konkursu. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Organizator mógł posługiwać się danymi osobowymi uczestnika konkursu przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. 7. Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. 8. Zabezpieczenie danych osobowych. Organizator zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników drogą pisemną na adres Organizatora: Katowice, ul. Wita Stwosza 11. Zgłoszenie reklamacyjne może być wysłane w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. 2. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data wysłania zgłoszenia (data stempla pocztowego).
 3. 3. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 4. 4. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.
 5. 5. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. 6. Powyższe postanowienia określające postępowanie reklamacyjne, w tym upływ terminu składania reklamacji nie mają wpływu na uprawnienia Uczestników wynikające z niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności uczestnik może dochodzić swoich praw przed sądem, niezależnie od skorzystania z postępowania reklamacyjnego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. 2. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu będą wiążące i ostateczne.
 3. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 4. 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.).

Konkurs