REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ IM. BŁ. KS. JANA MACHY

2021-11-29

§ 1 ORGANIZATOR I PARNTERZY

 1. Organizatorem Turnieju Piłki Ręcznej im. bł. ks. Jana Machy (zwanego dalej turniejem lub zawodami) jest Instytut Gość Media z siedzibą w Katowicach ul Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice.
 2. Współorganizatorami turnieju są: Śląski Związek Piłki Ręcznej w Katowicach i Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A.
 3. Współorganizatorami tytularnymi turnieju są: Panteon Górnośląski, Miasto Zabrze, Miasto Katowice.

 

§ 2 TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Turniej zostanie rozegrany w dniach od 4 do 5 grudnia 2021 r. w Zabrzu i Katowicach.

 

§ 3 ZASADY GRY

 1. Zawody rozgrywane są zgodnie z zasadami IHF, przepisami gry w piłkę ręczną oraz niniejszym regulaminem.
 2. Czas gry wynosi 2 x 20 min (dziewczęta), 2 x 25 (chłopcy) z pięciominutową przerwą i nie jest zatrzymywany jeśli nie wymagają tego okoliczności.
 3. Grę rozpoczyna zespół wymieniony na 1 miejscu w harmonogramie turnieju.
 4. Zespół wymieniony na 1 miejscu dostarcza dwie regulaminowe piłki do gry odpowiadające danej kategorii.
 5. Brak jest czasów dla drużyny.

 

§ 4 FORMUŁA ZAWODÓW

 1. Pierwszego dnia zawodów zespoły w każdej kategorii zostały umieszczone w dwóch grupach po trzy drużyny i rywalizują systemem każdy z każdym. Kolejność ustala się na podstawie liczby zdobytych punktów, tj. 2 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis, 0 punktów za porażkę.
 2. Jeżeli dwie lub więcej drużyn mają taką samą liczbę punktów, o miejscu w grupie decydują kolejno:
  1. większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami;
  2. większa dodatnia różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi zespołami;
  3. większa liczba zdobytych bramek w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami;
  4. większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich zawodów;
  5. większa liczba zdobytych bramek we wszystkich zawodach.
  6. Losowanie
 3. Drugiego dnia turnieju rozgrywane są mecze o miejsca 5, 3 i 1 (mecz finałowy). W finale występują zwycięzcy obu grup, w meczu o 3. miejsce drużyny z drugą lokatą w grupie, a trzecia drużyna w klasyfikacji grupowej gra w meczu o miejsce 5. W przypadku remisu w meczu o miejsca o zwycięstwie decyduje procedura rzutów karnych.

 

§ 5 ZAWODNICY I DRUŻYNA

 1. Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach wiekowych;
  1. Junior młodszy – rocznik 2005 i 2006 i młodsi /dziewczęta i chłopcy/
  2. Młodziczka – rocznik 2007 i 2008 i młodsi /dziewczęta i chłopcy/
 2. W turnieju mogą uczestniczyć osoby fizyczne mieszczące się w jednej z kategorii wiekowych, o których mowa powyżej, zgłoszone w trybie określonym w Regulaminie i spełniające warunki określone w Regulaminie (zwane dalej zawodnikami).
 3. Do pobytu na terenie obiektów sportowych i w miejscach publicznych, w których odbywa się turniej uprawniona jest drużyna składająca się wyłącznie ze zgłoszonych i uprawnionych do udziału w turnieju zawodników oraz opiekuna drużyny.
 4. Zawodnicy oraz opiekun wchodząc na teren obiektów sportowych i w miejsc publicznych, w których odbywa się turniej zobowiązują się do stosowania się do przepisów i zaleceń sanitarnych oraz epidemiologicznych obowiązujących na terenie tych obiektów, miejsc publicznych i miast, w których rozgrywane są zawody.

 

§ 7 ZGŁOSZENIE

 1. Zgłoszenia zawodników dokonuje się najpóźniej do 29 listopada 2021 r. za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@igomedia.pl
 2. Zgłoszenia drużyny dokonuje opiekun drużyny, będący pełnoletnią osobą fizyczną.
 3. Każde zgłoszenie powinno zawierać:
  1. listę drużyny z podaniem imion i nazwisk zawodników,
  2. oświadczenie opiekuna prawnego każdego z zawodników o zgodzie na udział w turnieju i akceptacji regulaminu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu,
  3. zgodę opiekuna prawnego każdego z zawodników na podanie do wiadomości publicznej danych osobowych zawodnika w informacjach o wynikach, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu,
  4. ankietę COViD opiekuna prawnego każdego z zawodników oraz opiekuna drużyny i osób towarzyszących, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu,
  5. oświadczenie opiekuna drużyny o dopuszczeniu każdego z zawodników przez lekarza medycyny sportowej posiadającego stosowne uprawnienia do uprawiania sportu i o posiadaniu przez każdego zawodnika aktualnej karty zdrowia potwierdzonej przez lekarza sportowego, a także o objęciu każdego zawodnika ubezpieczeniem NW
  6. numer telefonu opiekuna drużyny, w przypadku konieczności skontaktowania się z nim w trakcie turnieju
 4. Opiekun drużyny odpowiada za wpisanie na listę zgłoszeniową tylko tych zawodników, którzy dopuszczeni są przez lekarza medycyny sportowej posiadającego stosowne uprawnienia do uprawiania sportu.
 5. Zawodnicy uczestniczący w turnieju muszą posiadać obowiązkowo aktualną kartę zdrowia potwierdzoną przez lekarza sportowego.. Brak oświadczeń dla minimalnie wymaganej liczby zawodników skutkuje wykluczeniem zespołu z Turnieju.
 6. Opiekun drużyny musi upewnić się, że jego zawodnicy są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków (NW) w trakcie trwania zawodów.

 

§ 7 RELACJA FOTOGRAFICZNA I VIDEO

 1. W czasie turnieju prowadzone będą prace związane z relacją fotograficzną i video z imprezy.
 2. Akredytowani fotoreporterzy i operatorzy będą podani na stronie internetowej Organizatora najpóźniej w pierwszym dniu turnieju o godzinie 8:00.
 3. Dokonując zgłoszenia opiekunowie prawni zawodników wyrażają zgodę na publikacje wizerunku pozostających pod ich opieką zawodników w relacjach z turnieju zamieszczonych na stronie internetowej Organizatora i Współorganizatorów, w mediach i mediach społecznościowych Organizatora i Współorganizatorów oraz w materiałach mających na celu promocję turnieju.

 

§ 8 ROZPOCZĘCIE I PRZEBIEG ZAWODÓW

 1. Gospodarzem zawodów jest zawsze drużyna wymieniona w protokole na 1 miejscu.
 2. W przypadku, gdy obie drużyny przygotowane do gry będą posiadać stroje, których kolorystyka nie odbiega od siebie znacząco, do zmiany strojów zobowiązany jest zespół gości Wszystkie zespoły mają być gotowe do gry 5 minut przed rozpoczęciem spotkania.
 3. Gospodarz zawodów dostarcza piłki do gry oraz rozpoczyna spotkanie. Drugą połowę rozpoczyna drużyna gości.
 4. Czas gry nie jest zatrzymywany, z wyjątkiem okoliczności nadzwyczajnych (np. poważna kontuzja); decyzja co do zatrzymania czasu należy wyłącznie do sędziów.
 5. Zespół który opuści boisko w trakcie gry i nie powróci na nie w ciągu 2 minut zostanie zdyskwalifikowany z turnieju.

 

§ 9 IDENTYFIKACJA WIEKU

 1. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać dokument stwierdzający ich wiek. Organizator lub sędziowie mają prawo zażądać okazania go.
 2. Jeżeli zespół dopuścił do gry zawodnika nieuprawnionego do danej kategorii, skutkuje to przyznaniem walkoweru dla drużyny przeciwnej. Brak potwierdzenia wymaganego wieku dla minimalnie wymaganej liczby zawodników skutkuje wykluczeniem zespołu z Turnieju.

 

§ 10 SĘDZIOWIE

 1. Obsadę sędziowską Turnieju zapewnia Śląski Związek Piłki Ręcznej w Katowicach.
 2. Za całość spraw związanych z prawidłowym przebiegiem zawodów i odwołań /protestów/ odpowiada Sędzia Główny.
 3. Sędziowie odpowiedzialni są za wynik końcowy oraz czas gry. Ich decyzje są ostateczne.

 

§ 11 SĘDZIA GŁÓWNY           

 1. Sędzia główny jest przedstawicielem Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach.
 2. Sędzia główny decyduje o pozytywnym rozpatrzeniu bądź odrzuceniu protestu oraz ma prawo nakładania kar. Decyzje jego nie mogą być zmienione lub uchylone.

 

§ 12 PROTESTY I KARY

 1. Protesty muszą być przekazane w formie pisemnej do Sędziego Głównego, do 15 minut po zakończeniu meczu, którego dotyczą.
 2. Protest może dotyczyć tylko naruszenia zasad gry w piłkę ręczną Związku Piłki Ręcznej w Polsce, z uwzględnieniem zmian tych zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

§ 13 WALKOWER

 1. Zespół, który nie pojawia się na zawodach bez uzasadnionej przyczyny przegrywa zawody walkowerem w stosunku 10-0. Czas oczekiwania na zespół wynosi 5 minut.
 2. Powtórny walkower skutkować może wykluczeniem z turnieju.

 

§ 14 MIEJSCE ZAWODÓW

 1. Turniej rozgrywany jest w halach sportowych na terenie Zabrza i Katowic:.
 2. Rozgrywki grupowe – 4 grudnia 2021 r., od godz. 9.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej Pogoń, Zabrze ul. Wolności 406,
 3. Rozgrywki finałowe – 5 grudnia 2021 r, od godz. 10.00 w Ośrodku Sportowym MOSiR Katowice – OS Szopienice, Katowice, ul. 11 Listopada 16

 

§ 15 PROGRAM ZAWODÓW

 1. Organizator, ma prawo do dokonywania zmian kolejności spotkań i godzin rozpoczęcia.
 2. Pisemne zawiadomienia o każdej zmianie od oficjalnego harmonogramu gry zostaną podane do opiekuna zespołu.

 

§ 16 WYNIKI

 1. Wyniki będą aktualizowane w miarę możliwości oraz dostępne w biurze zawodów.
 2. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane na stronie janmacha.gosc.pl do 24 godzin po zakończeniu turnieju.

 

§ 17 PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Opiekun zespołu cały czas będzie odpowiedzialny za swoich zawodników oraz osoby towarzyszące.
 2. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu na obiektach sportowych i w miejscach publicznych, w których odbywa się turniej.
 3. Każdy zespół zobowiązany jest pozostawić szatnie, z których korzysta w należytej czystości.

 

§ 18 DANE OSOBOWE

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych zawodników, a w sprawach dotyczących danych osobowych można się z nim skontaktować w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@igomedia.pl.
 2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@igomedia.pl.
 3. Organizator posługuje się danymi osobowymi zawodników w celu przeprowadzenia turnieju oraz podania informacji o laureatach:
  1. na podstawie zaakceptowanego niniejszego Regulaminu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. na podstawie zgody na podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; podanie danych w takich przypadkach jest dobrowolne, a brak ich przekazania nie wpływa negatywnie na sytuację prawną.
 4. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe zawodników przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania:
  1. w przypadku przetwarzania danych na podstawie umowy – do zakończenia turnieju i przedawnienia roszczeń,
  2. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody,
 5. Organizator będzie przekazywać dane osobowe zawodników podmiotom pomagającym mu w realizowaniu obowiązków związanych z ww. celami, w szczególności Śląskiemu Związkowi Piłki Ręcznej w Katowicach, Górnikowi Zabrze Piłka Ręczna S.A. oraz w razie takiej konieczności uprawnionym organom państwowym.
 6. Dlatego, że Organizator posługuje się danymi osobowymi zawodników, mają oni prawo:
  1. wycofania zgody na przetwarzanie danych (w przypadkach, w których Organizator o nią poprosił), ale nie będzie to wpływało na okres przed jej wycofaniem,
  2. dostępu do swoich danych osobowych,
  3. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  4. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  5. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Wydawca posługuje się tymi danymi na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu,
  7. do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizator swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; zawodnicy mogą przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Organizator przesłał ich dane do innego administratora; jednakże Organizator zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;
 7. Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Organizatorem w sposób wyżej wskazany.
 8. Organizator nie podejmuje automatycznych decyzji na podstawie danych osobowych zawodników.
 9. Zawodnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

 

§19 NAGRODY, ATRAKCJE

 1. Organizator zapewnia dyplomy dla uczestniczących zespołów, puchary dla zwycięzców poszczególnych kategorii, a także indywidualne nagrody dla wyróżnionych zawodników.
 2. Organizator zapewnia upominki okolicznościowe dla wszystkich uczestników turnieju.
 3. Organizator zapewnia wyżywienie dla uczestniczących zespołów w postaci: obiadu i kolacji w pierwszy dzień turnieju i obiadu w drugi dzień turnieju.

 

§21 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju problemy mogące mieć wpływ na przebieg turnieju oraz szkody nie wynikające z jego winy.
 2. W szczególności Organizator nie odpowiada:
  1. za skutki nieszczęśliwych wypadków doznanych przez zawodników, opiekunów drużyn i osoby towarzyszących, nie wynikające z jego winy.
  2. za utratę lub zniszczenie przedmiotów zawodników, opiekunów drużyn i osób towarzyszących, pozostawione bez nadzoru.
 3. Organizator posiada ubezpieczenie OC obejmujące zakresem organizację turnieju.
 4. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną.

 

§22 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie zawodnika do Turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
 2. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące Turnieju będą wiążące i ostateczne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia turnieju, bądź zmiany jego terminu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu
 4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

 

Załącznik nr 1

Oświadczenie opiekuna prawnego o akceptacji regulaminu

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/............................................................................. w Turnieju Piłki Ręcznej im. bł. ks. Jana Machy

Dane opiekuna prawnego: imię ............................., nazwisko .................................................... adres domowy .............................................................................................................................. adres e-mail: .............................................................. numer telefonu .........................................

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Turnieju Piłki Ręcznej im. bł. ks. Jana Machy, zorganizowanym przez Organizatora i akceptuję jego warunki. Jednocześnie wyrażam zgodę na kontakt Organizatora ze mną na podane powyżej dane kontaktowe w celu potwierdzenia mojej zgody.

 

Podpis i data ........................................................................................

 

 

Załącznik nr 2

Zgoda opiekuna prawnego

na publikację danych osobowych

Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska mojego syna/córki ............................................................................. w związku z udziałem w Turnieju Piłki Ręcznej im. bł. ks. Jana Machy w informacji o jego wynikach na stronie internetowej janmacha.gosc.pl

 

 

Załącznik nr 3

ANKIETA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA

TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ 31.08.2020

 

1. Czy dziecko ma objawy infekcji górnych dróg oddechowych ze szczególnym uwzględnieniem takich objawów jak kaszel, duszność oraz gorączka?

□ NIE                         □ TAK

2. Czy w ciągu ostatnich 14 dni dziecko miało kontakt z kimś, kto jest podejrzewany lub zdiagnozowany jako przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2?

□ NIE                         □ TAK

3. Czy zdiagnozowano u dziecka przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2?

□ NIE                         □ TAK

4. Czy dziecko przebywa w obowiązkowej kwarantannie, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.)?

□ NIE                         □ TAK

5. Zobowiązuję się do niezwłocznego odbioru dziecka z zawodów w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

 

................................................................... ................................................. .................................

(imię i nazwisko dziecka, podpis opiekuna prawnego/rodzica, numer telefonu)

 

............................................................................

(data złożenia oświadczenia i kwestionariusza)

 

Należy zaopatrzyć dziecko w indywidualne przybory ochrony tj. maseczka oraz płyn do odkażania rąk.

 

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dotyczącą wirusa SARS-CoV-2 zaleca się, aby podczas zawodów:

 • unikać podawania rąk na powitanie,
 • nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu (nie pocierać!),
 • zachować bezpieczną odległość od innych osób zgodnie ze wskazaniami opiekuna/trenera/organizatora,
 • jeśli to możliwe – unikać rozmów blisko „twarzą w twarz”,
 • regularnie i dokładne myć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu,
 • stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – podczas kichania i kaszlu należy zakryć usta oraz nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem należy jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza, umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je. Zakrycie ust oraz nosa podczas kichania i kaszlu zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty i powierzchnie lub przenieść wirusa na dłoniach, np. przy powitaniu osoby.